Gravitationsseparering som dräneringsmetod

En hållbar och trygg lösning som skydd för byggnader och konstruktioner.

Planering och val av dräneringssystem är en av de viktigaste investeringarna i byggprojektet. Med ett hållbart och funktionssäkert dräneringssystem åstadkommer man en torr och frisk grund som ger byggnaden en lång livslängd och hälsosam boendemiljö.

Dränering som inte fungerar förorsakar stora problem när vattennivån i marken stiger okontrollerat i grunden med fukt och mögelproblem som följd. Orsakerna kan vara många till att dräneringen slutat att fungera. De vanligaste orsakerna är tilltäppta rör p.g.a. att sand, grus eller jordpartiklar fastnat i dräneringshålen eller filterduken fyllts med slam. Även omgivningens växtlighet kan bidra till att rötter tränger in i rören. I sådana fall slutar dräneringen fungera och vattennivån kan stiga okontrollerat.

dränering drääneringsrör

Funktionen hos ett traditionellt drängeringsrör baserar sig på filtreringsprincipen. På utsidan av röret mot marken finns små hål där vattnet tränger i rören. Röret skyddas vanligtvis mot finpartiklar genom att använda fiberduk som är ett filter.

Alla filter kräver underhåll och bör bytas regelbundet. Med tiden försämras alltid ett filters kapacitet och p.g.a. detta tappar dräneringen sin förmåga att begränsa vattennivån i marken.

Beroende på källa, uppmanas man att utföra underhåll av dräneringssystemet med 1-5 års intervaller. Vanligaste underhållsarbeten är bl.a. kontroll av brunnarna samt filmning, sköljning och högtryckstvätt av rörens insida.

Ett dräneringssystem som fungerar enligt gravitationsprincipen är tillförlitligt, funktionssäkert och underhållsfritt.

Dräneringsmetoden som baserar sig på gravitationsprincipen ger en hållbar, effektiv och säker dränering av byggnader och konstruktioner. Gravitationsprincipen använder sig inte av filtering via små hål och därmed behövs inte heller filterduk.

ESS-Drän – dräneringsrör erbjuder ett underhållsfritt dräneringsalternativ. Med dess hjälp får man hållbara, funktionssäkra och ekonomiska lösningar för dränering av fastigheter och byggnader. Metoden är effektiv och trygg.

Metodens funktionsprincip

Dräneringens uppgift är att bryta okontrollerad nivåstigning av vatten i marken.

Dräneringssystem som fungerar med gravitationsmetoden använder inga filter, dräneringsröret lindas inte med filterduk och dikningarna täcks heller inte in med filterduk. Vattnet stiger kontrollerat in i röret via de skyddade inloppsöppningarna under röret. Partiklar från omgivningen separeras och stannar kvar på botten, rent vatten tränger in i rörets inloppsöppningar. Vatten flödar alltid in i röret när nivån är i jämnhöjd med inloppsöppningarna. På detta sätt kan man noggrant definiera vattennivån som bevakas.

ESS-Drän – dräneringsrören saknar hål förutom vid inloppsöppningarna, detta innebär att rören för övrigt är täta och vatten inte läcker ut, utan leds effektivt bort utan att bevattna marken. På detta sätt motverkar man effektivt rotinträngningar i rören. Med metoden får man ett underhållsfritt och självrensande system.

dräneringsrör ess-drän essdrän markdränering gravitation

Bild 1. Funktionsprincipen för gravitationsmetoden

Förläggning av dräneringsrör enligt gravitationsmetoden.

Vid dränering används vattengenomsläpplig grus 8-16mm. Eftersom metoden inte använder sig av filtrering, är röret inte känsligt för dammet från fyllnadsmaterialet. Under röret fylls en10cm grusbädd som röret monteras på.

Från rörets övre del till grundsulan bör man fylla med 20 cm 8-16 grus. Dräneringen kantas inte med filterduk och man gör heller inte någon inkapsling med filterduk. Ifall jordmånen så kräver kan man under röret sätta en smal remsa av geotextil som rustbedd.

dräneringsrör mark dränering ess-drän ess drän montering

Bild 2. Monteringsexempel av TehoDrain- dräneringsrör.

 

ESS-Drän – dräneringsrör är täta förutom för de skyddade inloppsöppningarna. Positionsstödet under röret förhindrar rotation under monteringen.

Tack vare de stora inloppsöppningarna motsvarar 110mm TehoDrain-rör ett traditionellt 280mm dräneringsrörs inloppsarea. Utformningen med spetsar i botten ger röret ger extremt god självrensning och eventuella partiklar spolas ut med dräneringsvattnet.

Röret har använts över 35 år och skyddat fastigheter, skolor, sjukhus samt olika infrastrukturer.

ESS-Drän – dräneringsrör är kompatibla med vanliga 110mm markavloppsdelar såsom t.ex. spolbrunnar och rörkrökar. Metoden och produkten har blivit testad av Chalmers Tekniska Högskola och SP samt godkänts av bygg- och LVI-branschens certifieringsorganisation SITAC.

Dräneringsrör ESS-Drän markdränering dränering gravitation hållbar

Bild 3. Ess-Drän dräneringsrör fungerar enlig gravitationsmetoden